Santa Barbara Spanish Revival

Santa Barbara Spanish Revival

Spanish Hills, Camarillo

5,006 square feet

Architect: Art Sturz – Goleta, California